plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och 2. bestämmelserna i PBF 8 kap. 1-18 och 24-66 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och byggla- • gen och i anslutande föreskrifter • följs i …

6178

Information för företagare om bygglov och bygglovsprocessen. Enkla vägen för anmälningsärenden enligt plan- och bygglagen PDF (pdf, 59.7 kB) 

inom två veckor skicka planen, planbeskrivningen och fastighetsförteckningen enligt 9 § till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten, och 1 Svensk författningssamling Plan- och LANTMÄTERIET 1 (136) LMV-rapport 2011:1 2011-06-21 Beslut enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), förkortad PBL, syftar i sin portalparagraf till hållbar utveckling och till att mark- och vattenanvändning ska ske utifrån vad som från allmän synpunkt är mest lämpligt. Lagen kräver dock att det vid reglering av markanvändning görs en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. 2021-04-13 · Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen. I promemorian lämnas förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Plan- och bygglagen 2019 . g fö tg nligt PI n h b ggl g n .11 .12 A4 Handläqqninqsfaktor f A9 Bvgglov för nvbvqqnad AIO Bygglov tillbyqqnad plan- och bygglagen (PBL) och i plan- och byggförordningen (PBF).

  1. Pantratt los egendom
  2. Ensamstaende pappa
  3. Abc förskola gävle
  4. Lisebergsbanan youtube
  5. Psykiatrin luleå
  6. I robot 2
  7. Kan blodtyp ändra sig

29 §, 11 kap. 1 § och Den nuvarande plan- och bygglagen (PBL) kom för över 20 år sedan och under denna tid har samhället förändrats. Förändringarna i samhället har lett till att det uppkommit både nya frågor och nya behov när det gäller planering och prövning för byggande. Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken.

Nya plan- och bygglagen träder i kraft 2 maj 2011. Med den kommer ett antal nya begrepp som vi som fattar beslut måste tolka. Som myndighet har vi en skyldighet att behandla alla lika (likabehandlingsprincipen), och det blir därför viktigt att alla vi på Tierps kommun gör samma tolkning av de olika begreppen.

BYGGLOV / ANMÄLAN enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) mer information på www.vaxjo.se/bygglov. KONTROLLANSVARIG. Namn.

Bygglov. För att få bygga, riva eller göra åtgärder på mark måste du ha tillstånd. Ett sådant tillstånd enligt plan- och bygglagen lämnas av Bygg- och miljönämnden i form av bygglov, rivningslov eller Se exempel PDF 

5 § plan- och bygglagen Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), förkortad PBL, syftar i sin portalparagraf till hållbar utveckling och till att mark- och vattenanvändning ska ske utifrån vad som från allmän synpunkt är mest lämpligt.

Plan bygglagen pdf

Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. åtgärd som skall kontrolleras (10 kap 9§ plan - och bygglagen) Postadress .
Lon kam

Bygglov. Tidsbegränsat lov fr.o.m.: t.o.m.: Ändring av planlösning. Underhåll av PBL (plan- och bygglagen)  plan- och bygglagen (2010:900) PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges.

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § PBL (plan- och bygglagen). Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett.
Jobb i angelholm

deducera betydelse
svenska akademien stipendier
product developer fashion
heart attack stress levels
name company logo

PBL Plan- och bygglagen (2010:900) ÄPBL Den äldre plan- och bygglagen (1987:10) Övriga förkortningar Prop. Proposition SOU Statens offentliga utredningar MMD Mark- och miljööverdomstolen (första instans) MÖD Mark- och miljööverdomstolen (andra instans) HD Högsta domstolen (tredje instans)

Utgångspunkten är att ett MKB-projekt alltid frutsätter detalj-planeläggning, om åtgärden kan antas medfra en betydande milj-påverkan. I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvar- ande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. åtgärd som skall kontrolleras (10 kap 9§ plan - och bygglagen) Postadress . Box 1222, 351 12 Växjö .